Leerlingenzorg

Leerlingenzorg


Kinderen worden op onze school intensief gevolgd om te zien of ze zich goed ontwikkelen. We maken daarbij gebruik van de observatielijsten van PRAAVO in de groepen 1 en 2. Vanaf groep 3 gebruiken wij het leerling- en onderwijsvolgsysteem van Cito (LOVS). We nemen de cito toetsen af om systematisch de leervorderingen bij te houden. We maken hierbij gebruik van de toetskalender die elk jaar wordt opgesteld door de intern begeleider.

Op onze school is een intern begeleider werkzaam die verantwoordelijk is voor de zorg op onze school. Zij ondersteunt de leerkrachten en gaat gesprekken aan met externen en ouders. Onze zorgstructuur is vastgelegd in ons zorgplan en biedt ons de leidraad hoe wij willen werken.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Dordrecht. Hierin werken basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samen. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld, waarin onder andere is vastgelegd hoe de scholen ervoor gaan zorgen dat elk kind de ondersteuning en zorg krijgt, die hij/zij nodig heeft. Het ondersteuningsplan is het uitgangspunt voor de zorg op onze school.

Kinderen die extra zorg nodig hebben, zijn in principe gewoon welkom bij ons op school. Wel gaan wij hier zorgvuldig mee om. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het niet wenselijk of mogelijk is. Dit kan zijn omdat de groep te vol is of dat een andere onderwijsvorm beter past bij het kind.

In het kader van passend onderwijs willen wij elk kind die zorg bieden die het nodig heeft.